Avgift för anslutning av lågspänning och högspänning

Anslutningsavgifter inom Trelleborgs kommuns elnäts koncessionsområde är beslutat enligt utdrag nedan ur Protokoll från Kommunfullmäktige 2015-11-23.

§229 Taxekonstruktion Elnätsverksamhet

Dnr KS 2015/737

Ärendebeskrivning

I enlighet med budgetdirektivet från 2015-02-24, avser tekniska nämnden se över nämndens taxor och taxekonstruktioner. Den nya taxekonstruktionen för elnätet är framtagen för att följa ellagens intentioner. ”Nättariffer ska vara objektiva, icke-diskriminerande och utformade så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet.” (Ei R2012:14) Energimarknadsinspektionen beslutade (PM2013:03 version5) om skäliga anslutningsavgifter. Nuvarande anslutningsavgifter inom Trelleborgs kommuns elnäts koncessionsområde, gäller från den 2020-04-01. Förvaltningen har utarbetat förslag till nya anslutningsavgifter i enlighet med Energimarknadsinspektionens beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxorna för elnätsverksamheten samt, att taxorna skall träda ikraft den 1 april 2020 eller när kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Anslutningsavgifter vid lågspänningsleverans

Vid nyanslutning till Trelleborgs kommun, Tekniska Serviceförvaltningen, Energiavdelningens lågspänningsnät debiteras engångsavgift enligt följande:

Normala permanenta helårsleveranser - avstånd fågelvägen från närmaste anslutningspunkt
Säkring<200 m200-600 m600-1200 m1200-1800 m
16-25 A35 250 kr35 250 kr155 750 kr545 000 kr
35 A41 000 krOffertOffertOffert
50 A47 813 krOffertOffertOffert
63 A55 463 krOffertOffertOffert

Vid övriga anslutningar lämnas offert

Samtliga priser i tabellen ovan är inklusive moms (25%).

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Grundavgiften innefattar 30 m kabel innanför fastighetsgräns.

Kabel som överstiger 30 m innanför fastighetsgräns bekostas av kunden med gängse kabelpriser.

Vid parallellkoppling av flera kablar vid samma tillfälle reduceras servisavgiften med 10 % för tillkommande kablar.

Tillfälliga leveranser

Engångsavgift debiteras med belopp motsvarande verklig kostnad för leveransens ordnande.

Säkringsförändring

Har en befintlig kund önskemål om säkringshöjning skall en mellanskillnad av nuvarande säkring och önskad ny säkring betalas. Även en administrativ avgift som skall täcka kostnader för handläggning och beräkningar i nätet skall betalas. Om man sänker sin huvudsäkring är man inte berättigad till en höjning i framtiden. Detta kommer på nytt att betraktas som en säkringshöjning. Även en administrativ avgift som ska täcka kostnader för handläggning skall betalas.

Trelleborgs energi