Elnätsavgift

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar, dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring.

Trelleborgs Elnät inför nya elnätsavgifter från 1 februari 2023 utan att övergå till ny prismodell. Den tidigare aviserade höjningen av elnätsavgifterna för 2023 ska täcka primärt de allt ökande kostnaderna för inköp av förlustel, både på lokal och regional nivå. Trelleborgs Elnät avvaktar med införandet av en rörlig prismodell, där taxan kopplas till inköpspriset av el på Nordpool.

Under oktober månad gick det ut information om höjda elnätsavgifter kopplade till den faktiska ökade kostnaden för den så kallade förlustelen (den el som nätföretag behöver köpa in för att ersätta förluster vid överföringen) samt en övergång till en ny prismodell. Den nya prismodellen skulle basera sig på en avancerad formel med spotpriset som en faktor för att räkna ut den överföringskostnad som kunderna ska betala. I denna modell varierar alltså överföringsavgiften med spotprisets upp och nedgång. Efter att Svenska kraftnät i oktober gav besked om ett kostnadstak på energiavgiften för 2023 mot regionnäten blev det möjligt att skjuta på införandet av denna nya modell till 2024.

De nya taxorna för 2023 kopplas alltså inte till spotpriset, utan kan härledas till ökade kostnader för nätförluster i eget nät och nätnytta, ökade kostnader för överföringsavgift mot överliggande nät, samt en indexhöjning med 2,5 procent. Exempel på hur de nya taxorna ser ut för typkunder ser du här nedan (utan moms). De nya taxorna är publicerade på respektive sida för säkringskunder och effektkunder, se nedan.

Vad är elnätsavgift?

Nätföretagens totala kostnader för att bedriva nätverksamhet består av kapitalkostnader, drift- och underhållskostnader, administrationskostnader, avläsnings- och debiteringskostnader samt förlustkostnader. Av dessa kostnader är endast förlustkostnaderna beroende av hur mycket el som transporteras på nätet. Det betyder att nätföretaget har över 90 procent av sina kostnader oavsett om företagets kunder använder nätet eller inte. Därför är fasta delen av nätavgiften, den så kallade abonnemangsavgiften för ett fritidshus, som används bara en månad om året, lika som för en permanentbostad.

Tillgång till elnätet

Som kund till ett elnätsföretag betalar man för ett utrymme på nätet. Måttet på detta utrymme är den abonnerade effekten för en effektkund och säkringen för en säkringskund. Kunden betalar för en möjlighet att utnyttja nätet och får betala för denna möjlighet oavsett om han utnyttjar den eller inte.

När kunden betalat sin nätavgift har han tillgång till hela det nationella elnätet. Det är fritt att köpa elen från den leverantör som kunden önskar, oavsett varifrån i landet elen kommer. Nätägaren har möjliggjort denna fria handel genom att betala avgifter till ägarna av överliggande region- och stamnät. I kundens nättariff ingår därför nätägarens kostnader till överliggande nät.

Myndigheten kontrollerar

Myndigheterna har bestämt att nätverksamhet för distribution av el ska vara en monopolverksamhet, det vill säga att det bara skall finnas ett elnätsföretag inom ett visst område. Man har funnit denna ordning vara nationalekonomiskt mest riktig. Därför är verksamheten utsatt för en noggrann kontroll av Energimarknadsinspektionen. Kunder som är missnöjda med nätföretagens villkor för eldistribution, kan kostnadsfritt få saken prövad.

Trelleborgs Energi