Svensk energiförsörjning

Svenska kraftnät

Statliga Svenska kraftnät är balansansvarig myndighet i Sverige och äger våra transmissionsledningar, motsvarande motorvägarna för el, i Sverige. De är också en elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande i frågor om dammsäkerhet. Svenska kraftnät arbetar för att kraftsystemet ska vara säkert, hållbart och kostnadseffektivt. Det uppnås delvis genom övervakning av systemet men också genom att bygga kraftledningar för att möta framtidens elbehov.

Läs mer om Svenska Kraftnät här.

Nord Pool – nordiska elbörsen

Den fysiska elhandeln där utbud och efterfrågan på el möts sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Nästan 90 procent av den svenska årliga elproduktionen säljs till Nord Pool, som fastställer elpriset. Priset baseras på tillgång och efterfrågan och publiceras dagligen med ett pris för varje timme dagen före elen ska användas. Strax före klockan 13.00 varje dag publiceras priserna för alla timmar för nästkommande dygn (24 stycken, ett för varje timme) och elområde. Dessa priser styr vad kunderna i slutändan får betala för att få el i sina bostäder och lokaler.

Den här handeln kallas spotprisauktion och är en europeisk auktion där köp- och säljbud från hela Europa samlas i en gemensam algoritm där priser och elflöden i hela Europa beräknas samtidigt.

Följ spotpriset på Nord Pool med en dags framförhållning här.

Nasdaq

Den finansiella handeln med el sker på Nasdaq genom terminskontrakt. Terminshandel är kontrakt som bestämmer priset på el för en förutbestämd volym och tid – till exempel en månad, ett kvartal eller ett år. Priserna ändras över tid, ungefär som på en aktiebörs, men handeln sker löpande och inte som på spotmarknaden med auktion. Men eftersom de finansiella kontrakten handlar om framtida leveranser kan det vara mycket lång tid innan de ska levereras, upp emot 10 år bort. Handeln på Nasdaq föredras av stora elanvändare, som vill kunna sätta en budget, eller producenter som vill säkra intäkter.

Energimyndigheten

Energimyndigheten jobbar bland annat med en trygg energiförsörjning och bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället. Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta elnät får stöd av Energimyndigheten. De leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Inspireras och läs på mer här.

Trelleborgs Energi