Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborg höjer ambitionsnivån för klimatet med nettonollutsläppsmål till 2040

Trelleborg antog nyligen sex hållbarhetsmål som ska vägleda hela kommunkoncernen mot en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Trelleborgs Energi har sedan 2023 förbundit sig till att driva på energiomställningen – bland annat genom att sänka koldioxidutsläppen i kommunen. Trelleborg tar nu plats bland de kommuner som aktivt arbetar för att nå det nationella målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland till 2045. 

Trelleborgs kommunfullmäktige antog på senaste sammanträdet sex övergripande och långsiktiga hållbarhetsmål som har sin grund i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ett av målen är att kommunkoncernen ska verka för att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll år 2040. Nettonollutsläpp av växthusgaser innebär att utsläppen från människan ligger på samma nivå som upptagningen av växthusgaser i naturen.  

– Vi jobbar dagligen med att effektivisera och minska energianvändningen i samhället, ställa om till fossilfria transporter och öka andelen förnybar elproduktion i närområdet, både med sol och vind. Parallellt möjliggör vi också utbyggnad av lagringskapacitet såsom batterier och vätgas. På så vis minskar vi i det lilla de globala fossila utsläppen och ser till att vi hushåller med resurserna, säger Melinda Frigyesi-Almström, kommunikations- och hållbarhetschef på Trelleborgs Energi. 

Energieffektiviseringar tillsammans med kommunen eller enskilda näringsidkare eller samarbetet med Granitor och Serneke – för en banbrytande energilösning i Västra Sjöstaden – är bara två av många exempel på konkreta åtgärder för hållbar energiförsörjning och nettonollutsläpp som Trelleborgs Energi gör.  

I hållbarhetsmålen ges ett antal exempel på insatser för just nettonoll, där det nämns satsningar i vind- och solkraft och andra fossilfria energislag, samt omställning till fossilfria drivmedel. Även hållbar resursanvändning tas upp – dvs att man förebygger avfall, samt ser till att återvinna och återanvända resurser. Med ett gemensamt och långsiktigt ramverk av mål hoppas man också få större utväxling av insatserna. 

– Det är oerhört glädjande att hållbarhetsmålen nu är på plats. Med dessa mål i fokus kan vi samordna våra insatser, hitta synergier och driva på utvecklingen på ett ännu tydligare sätt än innan, säger Mirja Ullvig, hållbarhetschef i Trelleborgs kommun. 

Hållbarhetsmålen för 2024-2040 innehåller också målsättning om att andelen investeringar som bidrar till hållbar utveckling ska öka; att kommunens biologiska mångfald och förmåga att hantera ett förändrat klimat ska öka; att utanförskap och psykisk ohälsa bland kommuninvånarna ska minska; att kommunkoncernen ska verka för ett innovativt och ansvarsfullt näringsliv, samt att kommuninvånares trygghet och delaktighet i det lokala samhället ska öka. 

– Hållbar utveckling berör varje del av samhället och därför spänner målen över ett brett spektrum. Men vi har som kommun och kommunkoncern fördelen att kunna jobba brett och vara ett lok i arbetet framåt. Och vi när en förhoppning om att så många som möjligt som besöker, verkar och bor inom kommunen vill ansluta sig till våra ambitioner, säger Mirja Ullvig.  

Hållbarhetsmålen ska bidra till att uppnå kommunens vision: att Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt . 

– Det är ambitiösa mål, men utan att spänna bågen kommer vi inte kunna ta de stora steg som vi behöver nu. Vi behöver jobba tillsammans, mot stora mål, för att kunna skapa förändring på riktigt. Det är våra barns och barnbarns framtid som står på spel, avslutar Melinda Frigyesi-Almström.  

Faktaruta 

Om hållbarhet 

Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, gav begreppet följande definition som fortfarande är den vanligaste definitionen på hållbar utveckling: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. FN:s globala mål innefattar alla tre dimensioner. 

Om växthusgaser 
De fyra växthusgasutsläppen som bidrar mest till uppvärmningen är koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerande gaser. Koldioxid (CO2) är den växthusgas som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen. Koldioxid är den starkaste bidragande orsaken till den globala uppvärmningen. Sedan förindustriell tid har koldioxidhalten i luften ökat med cirka 50 procent. Metan (CH4) är en växthusgas som är 100 gånger kraftigare än koldioxid. Utsläppen av metan kommer ifrån jordbruk, utsläpp av fossilgas (naturgas) eller nedbrytning i deponi.   

Läs mer om global uppvärmning här: Global uppvärmning – EkonomifaktaÖppnas i nytt fönster