Hoppa till huvudinnehåll

Elnätsavgift

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar, dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring.

Ny prismodell samt nya elnätsavgifter

Trelleborgs Elnät inför en ny prismodell med rörlig överföringsavgift från 1 januari 2024. Den nya prismodellen innebär att överföringsavgiften kommer att variera månad för månad beroende på genomsnittet av Nord Pools spotpris under innevarande månad.

Anledningen till denna justering i prismodellen är de senaste årens ökade kostnader för förluster i elnätet, från nationellt, till regionalt och lokalt nät. Längs med hela distributionsledet från produktion ut till kund uppstår så kallade nätförluster. Det är el som blir till värme längs vägen och inte kommer kunderna till godo. Den elen behöver alla elnätsägare köpa in. Redan 2020 gick därför Svenska kraftnät över till en prismodell med rörlig överföringsavgift, som följer elprisets utveckling.

Vi anpassar oss nu till rådande prismodell. Kostnaderna för nätförlusterna, och därmed överföringsavgiften, kommer alltså att variera över tid.

Denna förändring gäller överföringsavgiften. I den betalar lokalnätsägare för förlusterna i överliggande nät. Tills vidare kommer de två andra delarna i överföringsavgiften – ersättning till producenter, samt egna nätförluster – fortsatt vara fasta.

Indikation avseende rörligt överföringspris

Observera att nedan angivna rörliga överföringspriser endast är att betrakta som en prognos.

Nord Pools day-ahead prisRörligt överföringspris ex. moms, effektkunder lågspänningRörligt överföringspris ex. moms, effektkunder högspänningRörligt överföringspris inkl. moms, säkringskunder lägenhet - 200A
0,50 kr/kWh11,55 öre/kWh8,92 öre/kWh14,44 öre/kWh
1,00 kr/kWh14,36 öre/kWh11,73 öre/kWh17,95 öre/kWh
1,50 kr/kWh17,16 öre/kWh14,53 öre/kWh21,45 öre/kWh
2,00 kr/kWh19,97 öre/kWh17,34 öre/kWh24,96 öre/kWh

Vad är elnätsavgift?

Som kund till ett elnätsföretag betalar man för ett utrymme på nätet. Måttet på detta utrymme är den abonnerade effekten för en effektkund och säkringen för en säkringskund. Du som kund betalar för en möjlighet att utnyttja nätet och får betala för denna möjlighet oavsett om du utnyttjar den eller inte. Nätavgiften ger tillgång till hela det nationella elnätet. Det är fritt att välja elleverantör, oavsett varifrån i landet elen kommer. Nätägaren har möjliggjort denna fria handel genom att betala avgifter till ägarna av överliggande region- och stamnät. I kundens nättariff ingår därför nätägarens kostnader till det som kallas för överliggande nät (det vill säga transmissionsnätet (stamnätet) och regionnätet).

Elnätsavgiften består därför av tre delar: en fast del, abonnemangsavgiften, energiskatt och så det som kallas för överföringsavgift. Denna sistnämnda del består i sin tur av flera olika kostnader, och från och med 1 januari 2024 är beståndsdelarna: rörliga kostnader från regionnätet, egna kostnader för nätförluster i Trelleborgs Elnäts nät, samt ersättning till producenter (så kallad nätnytta).

Myndigheten kontrollerar

Sedan 1900-talets början har statliga myndigheter beviljat så kallad koncession för ledningsdragningen. Detta utgör grunden för den reglering av nätverksamhet för distribution av el som vi har idag. Elnätsverksamhet är ett naturligt monopol, det vill säga det kan av ekonomiska skäl bara finnas ett elnätsföretag inom ett visst område. Därför är verksamheten utsatt för en noggrann kontroll av Energimarknadsinspektionen. Kunder som är missnöjda med nätföretagens villkor för eldistribution kan kostnadsfritt få saken prövad.

Frågor och svar

Alla frågor
 • Vad kan jag som effektkund göra för att minska kostnaden?

  Det som kan få störst genomslag är att följa elhandelspriset och försöka använda mindre el de timmar när priset är högt. Dessutom är det alltid lönsamt att se över sitt användande och spara el. Behöver du mer tips och råd kring din elanvändning kan du alltid vända dig till en energirådgivare.

 • Vad kan jag som säkringskund göra för att minska kostnaden?

  Det är alltid klokt att hålla sig uppdaterad kring elhandelspriset och använda mindre el när priset är högt och dra ner användandet under sådana perioder. Det gör att både dina och samhällets kostnader minskar. Dessutom är det alltid lönsamt att se över sitt användande och spara el.

  Här kan du se elhandelspriset.

 • Vad gör Trelleborgs Elnät för att minska sina nätförluster?

  En stor del av förlusterna sker i transmissionsnätet (stamnätet), som drivs av Svenska kraftnät. De överför sina kostnader direkt till regionnätsägaren, som i sin tur överför sina kostnader till oss som lokalnätsägare. 

  Sverige är ett långt land, med i många fall stora avstånd mellan där elen produceras och där den används. Finns produktionen av el där den används, minskar kostnaderna för överföringsförluster.  

  Vi jobbar aktivt med att övervaka och bygga om elnätet så att det sker minimala förluster.  

 • Vad är överföringsavgifter?

  Överföringsavgiften tas ut av elnätsägare och täcker kostnader för överföring från överliggande nät (i vårt fall Eons regionnät), ersättning till producenter för inmatad energi samt överföringsförluster i vårt eget nät. Merparten av kostnaden för överföring från överliggande nät kommer från Svenska kraftnäts spotprisbaserade överföringsavgift, samt Eons rörliga överföringsavgift. Det är denna del som i den nya prismodellen kommer att vara rörlig, det vill säga basera sig på elprisets genomsnittliga pris per månad.

 • Vad är nätförluster?

  Nätförluster är att en del av elen går förlorad vid överföringen och blir till värme. För att kompensera för nätförlusterna behöver elnätsbolagen köpa in extra el för att kunna leverera utlovad mängd. När elpriserna stiger, ökar kostnaderna för att täcka nätförlusterna.

 • Varför rörlig överföringsavgift?

  Bakom förändringarna ligger ökade kostnader för den el som går åt att driva elnäten, så kallat nätförluster, för samtliga nätägare. Vårt lokalnät får el från regionen som i sin tur får det från det rikstäckande transmissionsnätet (stamnätet). Längs med hela distributionsledet från produktion ut till kund sker det så kallade nätförluster. Det är el som blir till värme längs vägen och inte kommer kunderna till godo. Detta behöver alla elnätsägare köpa in el för att täcka – det är detta som kallas för nätförluster och utgör en del av överföringsavgifterna för elnätet.

  Eftersom elpriset varierar så mycket har det blivit svårt för bolagen att täcka förlustelens kostnad genom den fasta avgiftsmodellen som branschen haft hittills. Redan 2020 övergick därför Svenska kraftnät till en rörlig överföringsavgift. Då våra kostnader följer transmissionsnätägarens och regionnätägarens kostnader är det rimligt att ha samma prismodell för lokalnätet också.