Elnätsavgift

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar, dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring.

Mer om elnätsavgiften

Nätföretagens totala kostnader för att bedriva nätverksamhet består av kapitalkostnader, drift- och underhållskostnader, administrationskostnader, avläsnings- och debiteringskostnader samt förlustkostnader. Av dessa kostnader är endast förlustkostnaderna beroende av hur mycket el som transporteras på nätet. Det betyder att nätföretaget har över 90 procent av sina kostnader oavsett om företagets kunder använder nätet eller inte. Därför är fasta delen av nätavgiften, den s.k. abonnemangsavgiften för ett fritidshus, som används bara en månad om året, lika som för en permanentbostad.

Tillgång till elnätet

Som kund till ett elnätsföretag betalar man för ett utrymme på nätet. Måttet på detta utrymme är den abonnerade effekten för en effektkund och säkringen för en säkringskund. Kunden betalar för en möjlighet att utnyttja nätet och får betala för denna möjlighet oavsett om han utnyttjar den eller inte.

När kunden betalat sin nätavgift har han tillgång till hela det nationella elnätet. Det är fritt att köpa elen från den leverantör som kunden önskar, oavsett varifrån i landet elen kommer. Nätägaren har möjliggjort denna fria handel genom att betala avgifter till ägarna av överliggande region- och stamnät. I kundens nättariff ingår därför nätägarens kostnader till överliggande nät.

Myndigheten kontrollerar

Myndigheterna har bestämt att nätverksamhet för distribution av el ska vara en monopolverksamhet, d.v.s. att det bara skall finnas ett elnätsföretag inom ett visst område. Man har funnit denna ordning vara nationalekonomiskt mest riktig. Därför är verksamheten utsatt för en noggrann kontroll av Energimarknadsinspektionen. Kunder som är missnöjda med nätföretagens villkor för eldistribution, kan kostnadsfritt få saken prövad.

Trelleborgs Energi