För- och färdiganmälan

Anmälan av anslutningsärenden till Trelleborgs Energis elnät görs via webbaserade föranmälan.nu. Med tjänsten får du en smidig hantering av dina ärenden med kortare handläggningstider och minskad pappershantering.

För- och färdiganmälan används vid:

Ny elanläggning/nyanslutning
Kontakta en behörig elinstallatör. Anmälan görs på Föranmälan.nu. Vi lämnar därefter besked om inkoppling.

Byte av säkring
Kontakta en behörig elinstallatör. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning. Säkringsstorleken påverkar även din elnätsavgift. Om du behöver ändra säkringsstorlek kontaktar du en behörig elektriker. Ändring av huvudsäkring måste utföras av behörig fackman. När vi fått in anmälan från elektrikern justerar vi din nätavgift utifrån din nya säkringsstorlek.

Tillfällig anläggning/byggström
Tillfällig elnätsansslutning, eller byggström som det också kallas. kan behövas när du ska renovera eller bygga om.

För- och färdiganmälan

Tider

Föranmälan för service måste skickas in i god tid före önskat anslutningsdatum.

Vid anslutning av effektkrävande anläggningar ska vi kontaktas i god tid innan anmälan eftersom elnätet kan behöva förstärkas eller byggas om.

Färdiganmälan ska vara oss tillhanda senast två veckor före tillkoppling. Första tillkoppling görs av Trelleborgs energiavdelning.

Besök foranmalan.nu om du som elinstallatörer och elnätsägare vill förenkla din hantering av för- och färdiganmälningar.

Underskrifter

Namn och behörighetsnummer på ansvarig elinstallatör alternativt namnet på den person som delegerats att underteckna färdiganmälan ska alltid anges.

Registrering av för- och färdiganmälan (Självbetjäningssida)

Trelleborgs Energi