Sponsring

Det lokala föreningslivet är viktigt för oss på Trelleborgs Energi. Vi sponsrar årligen klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott och miljö i Trelleborgs kommun och utgår från FN:s globala klimatmål. Vi stöttar främst barn- och ungdomsverksamheter. Energi för framtida generationer helt enkelt.

Vi ska verka och synas lokalt

Sponsringen är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring. Det som ger Trelleborgs barn och ungdomar glädje, liv och rörelse tycker vi är viktigt. Därför ser vi sponsringen som en möjlighet att synas och på samma gång stötta verksamheter som kan göra fritiden roligare och hälsosammare för våra kommuninvånare och kunder.

Vi satsar på aktiviteter vi tror på och kan stå för

Vi har årligen en summa pengar avsatta för sponsring och dessa delas ut löpande allt eftersom vi får in ansökningar. Alla ansökningar utvärderas utifrån våra affärsmässiga och värderingsmässiga perspektiv. De vi sponsrar ska återspegla våra värderingar och vårt varumärke.

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle

Tillsammans måste vi alla verka för ett mer hållbart samhälle – och då menar vi inte bara ur energisynpunkt. Hållbar utveckling utifrån FN:s klimatarbete och klimatmål bygger på tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. Vi har ett stort samhällsansvar och dessa hållbarhetsperspektiv genomsyrar allt vi gör – så även vårt samhällsengagemang. All sponsring vi går in i ska kunna kopplas till någon eller några av nedan utvalda globala klimatmål.

Ansökan

Klubbar och föreningar som är verksamma i vår kommun är välkomna med en ansökan per förening och år, om svaret blir JA på nedanstående frågor. Skicka ansökan till energi@trelleborg.se – märk med ’Sponsring’.

  1. Har verksamheten ett fokus på barn och ungdomars utveckling?
  2. Når verksamheten till många människor i kommunen?
  3. Vilka motprestationer kan ni erbjuda oss? Finns det möjlighet för oss som sponsrar att delta i aktiviteter där vi når kunder eller potentiella kunder?
  4. Passar verksamheten in i vår syn på sponsring?
  5. Hur mycket pengar ansöker ni om?

Notera: För att en förening tilldelats sponsring under ett år innebär det inte automatiskt att klubben/föreningen får pengar även nästa år

Alla