Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Även Trelleborgs Elnäts kunder blir drabbade av de höga elpriserna

Osäkerheten på elprismarknaden har länge varit stor och det råder rekordpriser på el både i Sverige och i Europa. Elnätsavgiften* – som bl a består av en rörlig överföringsavgift* – påverkas kraftigt och för oss i prisområde 4 slår det extra hårt. Detta eftersom elanvändningen i södra Sverige är störst men som på samma gång har begränsningar i elnätets kapacitet. För en genomsnittlig lägenhetsinnehavare motsvarar höjningen ca 7 kr/månad och för en villakund ca 47 kr/månad.

Svenska Kraftnät (SvK) driver det svenska stamnätet och de har p g a elnätsförluster* och skenande spotpriser* varit tvungna att öka sina priser rejält. Detta innebär en direktpåverkan på E.ON (som äger det södra regionnätet) och deras kunder, t ex Trelleborgs Elnät.

Höjningen för Trelleborgs Elnäts kunder blir i genomsnitt 8,5%

Lägenhetsinnehavare ca 7 kr/månad (varav 4 kr är direkt hänförbart till SvK:s höjningar)
Villakund ca 47 kr/månad (varav 34 kr är från SvK).

Nya priset gäller från 1 januari 2022

För att vi skall nå mer sansade elpriser inom rimlig framtid är det viktigt att elnäten utvecklas. Det är detta som din elnätsavgift bl a bidrar till. Att kapaciteten i elnätet stärks och byggs ut är avgörande för att vi ska klara en tillförlitlig elförsörjning när samhället ställer om till fossilfritt med hjälp av el. Enligt energibranschens prognoser kommer Sveriges elbehov sannolikt att fördubblas fram till 2050. Beräkningar visar på ett investeringsbehov i de svenska elnäten i storleksklassen 500 miljarder kronor. Trelleborgs Elnät har redan gjort egna investeringar på 300 miljoner för att klara allt vad stadens framtida utveckling innebär, bl a den generella elektrifieringen.

Höjningen innebär ingen ökad avkastning

Vi vill vara tydliga med att hela Svk:s/E.ON:s höjning avser kostnadstäckning för överliggande nät och egna överföringsförluster på grund av högre elpris. Höjningen innebär därför inte någon ökad avkastning.

Sol- och vindproducenter de stora vinnarna

Trelleborgs Elnät vill se en ökning av förnybar produktion och därför gör vi det gynnsammare för mindre sol- och vindproducenter och sänker årskostnaden samt höjer inmatningsersättningen.

* Elnätsförluster

När elen transporteras i vårt nät blir inte 100% användbar. En viss del genererar värme och gör inte någon nytta. Skillnaden mellan vad som matas in i nätet och vad som tas ut kallas alltså elnätsförluster vilket för vår del handlar om ca 2-4%. För Trelleborgs del är det E.ON som äger regionnätet.

* Vad är spotpris?

Det skulle kunna översättas med dagligt pris. Det rörliga elpriset i Sverige bygger på den nordiska elbörsen Nordpools spotpris. Detta sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan.

* Elnätsavgift

Avgiften är ett samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Den består av 3 delar: Säkringsavgift, rörlig avgift (överföringsavgift) och energiskatt. Din elnätsavgift går bl a till att förnya elnäten.

* Överföringsavgift

Denna täcker kostnader för överföringsförluster i vårt regionnät och överföring från överliggande nät. Merparten av den senare kostnaden kommer från Svk:s spotprisbaserade överföringsavgift.

Överföringsavgiften för 2021 baserades på elprisprognosen från hösten 2020. Det verkliga elpriset under 2021 har hittills varit betydligt högre och den stora höjningen av överföringsavgiften för 2022 ska alltså jämföras med prognosen från hösten 2020 och inte det verkliga elpriset 2021.

Mer information

Varför är elen så dyr i södra Sverige?

Den främsta anledningen är låga nivåer i vattenmagasinen och stor efterfrågan. Det höga prisläget i Europa är i regel betydligt högre än det nordiska, vilket påverkar prisläget främst i Sveriges två sydligaste prisområden. Även begränsad överföringskapacitet bidrar till de stora prisskillnaderna.

Varför är elen dyrare i Skåne?

Det råder stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige. I Skåne produceras bara 25% av den el som vi förbrukar vilket innebär att vi måste transportera el från norra Sverige eller importera från våra nordiska grannar och Europa. I södra Sverige är elanvändningen dessutom störst och vi måste överföra elen i ett nät där det råder begränsningar i kapaciteten vilket gör sitt till det höga priset.

Din elnätsavgift betalar för utvecklingen av elnäten

Elnätsavgiften är ett samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Pengarna går bland annat till att förnya elnäten.