Tillfällig inloggning till Mina sidor

På grund av tekniska problem går det just nu inte att logga in med BankId på Mina Sidor. Däremot kan man som vanligt logga in med användarnamn och lösenord. Vi arbetar för en snabb lösning. Tack för ert tålamod!

Hoppa till huvudinnehåll

Ökade kostnader för biobränsle leder till högre fjärrvärmepris i Trelleborg till 2024

Från 1 januari 2024 höjs fjärrvärmepriset i Trelleborg med i snitt 12,4 procent. Orsaken till den osedvanligt höga höjningen är de höga biobränslepriserna och en kraftig inflation.

Fjärrvärmepriset höjs 2024 med 16 procent på det rörliga energipriset och 4 procent på det fasta effektpriset, som utifrån den totala kostnadens delar blir ett snitt på 12,4 procent. För en villakund med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir detta en ökad genomsnittlig månadskostnad på ca 268 kr/månad.

Biobränslen utgör basen till en stor del av den svenska fjärrvärmeproduktionen. Priset på biobränslen har det senaste året ökat kraftigt på grund av kriget i Ukraina. Tidigare kom stora mängder för den europeiska konsumtionen från regionen, vilket nu lett till en bristsituation. Bortfallet i Europa har därför skapat en större efterfrågan på svenska biobränslen, och medfört globala – dyra – priser även i Sverige.

Trelleborgs fjärrvärme produceras vid Advens produktionsanläggningar, som drivs med fossilfritt biobränsle (skogsavfall) som bas. Därför slår biobränsleprisets ökning igenom direkt på värmekostnaden i Trelleborg, och det utgör också den största delen av priset. Och ovanpå det den ökande inflationen. Dessa ökningar regleras genom index – skogsbränsleindexet från Energimyndigheten och Konsumentprisindex från Statistiska Centralbyrån.

– Det är en mycket tråkig situation för oss alla när kostnaderna ökar i samhället. Man ska dock komma ihåg att under en mycket lång tid har fjärrvärme baserat på skogsråvara varit en mycket prisvärd uppvärmningsform säger Jimmy Nilsson, fjärrvärmechef i Trelleborg. Och även om det inte går att sia om prisutvecklingen så är detta inte ett läge som experter räknar med ska bestå då det finns potential att plocka ut mer grenar och toppar från skogen på ett ekologiskt hållbart sätt.

Trelleborgs Energis fjärrvärme är en trygg uppvärmningsform med en hittills mycket stabil prisutveckling. I snitt har prisutvecklingen för vår fjärrvärme varit 1,6 procent per år sedan 2015. Under många år var höjningen 1,3 procent per år men 2023 höjdes fjärrvärmepriset i Trelleborg med 4 procent – att jämföra med nationella snittet om 8 procent samma år.

Fjärrvärme är en fortsatt smart och miljömässigt fördelaktig uppvärmningsform. Priserna är stabila över året och inget annat än fossilfria bränslen används för att värma Trelleborg (98,7 procent fossilfritt 2022).

– Man ska mitt i allt detta inte glömma att klimatförändringarna gör att vi inte kan göra avsteg från vår ambition att erbjuda värme som är fossilfri, förnybar eller återanvänd. I våra nya projekt tittar vi bland annat på så kallad lågtempererad fjärrvärme för att se hur man kan nyttja den producerade höga värmen mer effektivt genom att sänka temperaturen på värmen ut till fastigheterna, säger Jimmy Nilsson. Detta kan ganska snart ge fjärrvärmen en starkare position som uppvärmningsform.

Under nästa år kommer Trelleborgs Energi presentera det nya energikoncept som man tar fram för samarbetet med Serneke och Granitor till första etappen av bostäder i Västra Sjöstaden. Dessutom finns det projekt för att se på hur bolaget kan ta vara på restvärmen som uppstår vid den planerade vätgasproduktionsanläggningen.

Avgiftsbestämmelser och taxor 2024